Aanvaarding van een legaat?

Aanvaarding van een legaat?

Aanvaarding of verwerping van een legaat

Wellicht dat u niet precies weet wat een legaat is en daarom zal ik eerst dit begrip uitleggen. Op deze pagina kunt u al wat meer lezen over het legaat. Het gaat simpel gezegd om een vorderingsrecht dat is opgenomen in een testament. Het legaat kan voor een willekeurig persoon zijn opgenomen, het hoeft niet per se om een erfgenaam te gaan. De vordering kan zien op een geldsom, maar kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld het gebruiksrecht van de woning van de erflater. Over een legaat met betrekking tot het laatste gaat de onderhavige zaak.

Uitspraak hof

In een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 26 mei 2015 ging het geschil over de aanvaarding en verwerping van een legaat. In deze zaak is op 19 mei 2007 de erflater en legator (degene die het legaat verstrekt) overleden. In zijn testament heeft hij onder meer een legaat opgenomen ten behoeve van zijn levensgezellin, die overigens geen erfgenaam is. Het legaat kent kort samengevat aan deze levensgezellin het recht van gebruik en bewoning van zijn woonhuis toe na zijn overlijden.

De erfgenamen van de erflater hebben bij de rechtbank (en nu bij het hof) het standpunt ingenomen dat de levensgezellin het bovengenoemde legaat onherroepelijk heeft verworpen. Deze erfgenamen, die door aanvaarding van hun erfgenaamschap de verplichting tot uitvoering van het legaat op zich nemen, hoeven namelijk bij verwerping van het legaat geen medewerking te verlenen om het gebruiksrecht en het recht van bewoning aan de levensgezellin te verschaffen. Een eenmaal gemaakte keuze voor aanvaarding dan wel verwerping is bovendien onherroepelijk.

De levensgezellin stelt echter dat zij het legaat geenszins heeft verworpen en dat zij per brief van 29 oktober 2007, gericht aan de notaris, het legaat zonder enig voorbehoud heeft aanvaard. De erfgenamen brengen daarentegen een brief van de levensgezellin aan de notaris in geding, gedateerd op 20 augustus 2007, waarin volgens de erfgenamen te lezen valt dat zij wel degelijk het legaat onherroepelijk heeft verworpen. In de brief is het volgende te lezen:

"Geachte heer [notaris], 
Hierbij wil ik reageren op uw schrijven d.d. 7 augustus 2007 inzake de nalatenschap van [legator] 
[legator], overleden op 19 mei 2007. 
Ik geef de voorkeur aan mogelijkheid 1 in uw brief; acceptatie van het recht van gebruik en 
bewoning zodat ik in de boerderij kan blijven wonen. Dit is emotioneel voor mij van zeer 
grote waarde. 
Definitief aanvaarden van het recht van gebruik en bewoning is thans niet mogelijk, omdat 
door overlijden van de heer [legator] en de gewijzigde omstandigheden mijn toekomstige 
inkomenssituatie nog niet duidelijk is. Daarnaast heb ik nog geen inzage in de hoogte van de 
woonlasten en vind ik het niet redelijk dat de eigenaarslasten als de kosten voor groot 
onderhoud voor mijn rekening komen. 
Uit het testament van de heer [legator] d.d. 16 juni 2004 blijkt uit D (legaten) onder 9 dat de 
herstellingen voor rekening van de gebruiker komen, echter onder punt 4 is bepaald dat tot 
alle overige handelingen dan een goed beheer van het woonhuis alleen hoofdgerechtigden en 
gebruiker slechts tezamen bevoegd zijn. Dus de erfgenamen dienen als eigenaren ook hun 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. 
Ik ben bereid om de lasten gebruikerslasten voor mijn rekening te nemen als ook het 
onderhoud tot de toestand waarin liet pand zich thans bevindt. De eigenaarslasten wil en kan ik 
niet dragen. 
Zoals u bekend zal ik mogelijk successierechten dienen te betalen over het recht van gebruik 
en bewoning van het woonhuis met de opstallen, ondergrond, erf en weiland gelegen aan de 
[adres 1] te [woonplaats 5]. 

Voor mij is het belangrijk om een indicatie te krijgen over de hoogte van de taxatie. 

Is het mogelijk om de taxatie alvast te laten uitvoeren, 

zodat ik kan bepalen hoeveel successierechten ik moet betalen? 
Gelet op de termijn voor het doen van aangifte van Successierecht als de overige actiepunten 
die ik moet ondernemen, stel ik voor dat ik schriftelijk uiterlijk 15 november a.s. aangeef of ik 
het recht van gebruik en bewoning definitief kan aanvaarden. 
Met betrekking tot de paarden is een bijlage bijgevoegd waarin [X.] en ik ons standpunt 
hebben aangegeven. 
Ik hoop dat voorgaande duidelijk is. 
Hoogachtend, 
[geïntimeerde]"

Verwerping van het legaat?

Wat leest u in de bovengenoemde brief? Een onherroepelijke verwerping van het legaat? De rechtbank vond van niet en ook het hof gaat niet mee in het standpunt van de erfgenamen. Volgens het hof kan in de brief alleen gelezen worden dat de levensgezellin zich nog beraad op haar definitieve standpunt over het aanvaarden van het legaat. Vervolgens neemt zij per brief van 29 oktober 2007 haar definitieve standpunt in en aanvaardt zij zonder enig voorbehoud het legaat.

De vordering van de erfgenamen wordt dus afgewezen en een andere uitkomst had mijns inziens niet voor de hand gelegen.

Erfrecht advocaat Haarlem

Hebt u vragen over een legaat of andere erfrechtelijke kwesties? Bolweg Advocatuur komt graag met u in contact.

[one_fourth_last][/one_fourth_last]

Bolweg Advocatuur, dé erfrecht advocaat Haarlem

[one_half] Neem voor vragen of juridische bijstand contact op met Bolweg Advocatuur door een e-mail te sturen naar info@bolwegadvocatuur.nl, te bellen naar 023 – 212 34 00 of klik hier om contact op te nemen met Bolweg Advocatuur!

Wilt u een routebeschrijving naar het kantoor? Vind hier de routebeschrijving naar het kantoor van uw erfrecht advocaat van Bolweg Advocatuur!

Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Haarlem, op relatief korte afstand van de plaatsen Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort en Bloemendaal.

[/one_half][one_half_last]

Erfrecht advocaat Haarlem

 

[/one_half_last]